Seuraava kotiottelu: Osta lippuja
Kärpät – TPS 20.2.2019 klo 18:30

tietosuojaseloste

Oulun Kärpät Oy: Tietosuojaseloste


Rekisterinpitäjä

Oulun Kärpät Oy
Y-tunnus: 0983008-6
Osoite: Urheilukatu 5 A
Puhelin: 08 815 5700
Sähköposti: tietosuoja@oulunkarpat.fi
Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa: Sari Rahikkala


1. Määritelmät

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolli-seen henkilöön (jäljempänä "rekisteröity") liittyviä tietoja. Tunnistettavissa olevana pide-tään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnis-tetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.

Asiakkaalla tarkoitetaan rekisteröidyistä niitä kuluttajia ja niiden yritysten ja muiden yhtei-söjen (jäljempänä "yritys") yhteyshenkilöitä, joiden kanssa Rekisterinpitäjällä on asiakas-suhde.

Potentiaalisilla asiakkailla tarkoitetaan rekisteröidyistä sellaisia kuluttajia ja yritysten yh-teyshenkilöitä, joiden kanssa Rekisterinpitäjä pyrkii luomaan asiakassuhteen.

Jäsenillä tarkoitetaan sellaisia kuluttajia, jotka ovat jäsenenä Rekisterinpitäjän elinkeino-toiminnassa, kuten Rekisterinpitäjän ylläpitämässä faniklubissa tai ei-ammattimaisissa joukkueissa pelaajina.

Sidosryhmillä tarkoitetaan sellaisia kuluttajia ja yritysten yhteyshenkilöitä, joiden kanssa Rekisterinpitäjällä on yhteistyösuhde (esimerkiksi palveluja Rekisterinpitäjälle tuottavien yritysten edustajat) taikka muu yhteys (esimerkiksi median edustajat tiedottamistoiminnan osapuolina sekä yhteiskunnalliset päättäjät yhteiskuntasuhdetoimintaan liittyen).


2. Mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi?

Rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin (yhteen tai useampaan samanaikaisesti):


• Asiakas-, jäsen- ja sidosryhmäsuhteen hoito, analysointi ja kehittäminen

Rekisterinpitäjä voi käyttää henkilötietojasi suoraan kanssasi tai edustamasi yrityksen kanssa muodostetun asiakas-, jäsen- tai sidosryhmäsuhteen hoitoon, analysointiin ja kehittämiseen.

• Tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen

Rekisterinpitäjä voi käyttää henkilötietojasi tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseksi, mikäli sinä itse tai edustamasi yritys on esimerkiksi ostanut tuotteen tai palvelun meiltä, käyttänyt digitaalisia palvelujamme, tilannut uutiskirjeemme tai osallistunut koulutuksiimme tai muihin tapahtumiin. Henkilötietoja käytetään Rekisterinpitäjän ja asiakkaan väliseen sopimukseen tai muuhun sitoumukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen.

• Asiakas- ja jäsenviestintä

Rekisterinpitäjä voi käyttää henkilötietojasi asiakas- ja jäsenviestinnässään, esimer-kiksi lähettääkseen sinulle tuotteisiin ja palveluihin liittyviä ilmoituksia, tiedottaak-seen palveluihin tehdyistä muutoksista ja pyytääkseen palautetta tuotteista ja palve-luista.

• Markkinointi

Rekisterinpitäjä voi ottaa sinuun yhteyttä kertoakseen uusista tuotteista, palveluista tai eduista. Rekisterinpitäjä voi käyttää henkilötietoja tarjontansa räätälöimiseen ja relevantin sisällön tarjoamiseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että saatamme antaa suosituksia tai näyttää räätälöityä sisältöä ja räätälöityjä mainoksia omissa ja kolmansien osapuolten palveluissa.

• Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen

Rekisterinpitäjä voi käyttää henkilötietojasi tuotteidensa ja palveluidensa kehittämi-seen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan seu-raavat alakohdat:

a) olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn yhtä tai useampaa eri-tyistä tarkoitusta varten;

b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa olet osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttami-seksi pyynnöstäsi;

c) käsittely on tarpeen Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattami-seksi; ja

f) käsittely on tarpeen Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät etusi tai perusoikeutesi ja -vapautesi syrjäyttävät tällaiset edut.

Rekisterinpitäjä käsittelee tietojasi pannakseen täytäntöön sopimuksen kanssasi tai edus-tamasi yrityksen kanssa (esim. ostettuun lippuun liittyvän ottelun toteuttaminen, ei-ammattimaiseen pelaamiseen liittyvän pelaamissopimuksen toteuttaminen, verkkokaup-paostoksen toteuttaminen, digitaalisen palvelun toteuttaminen taikka sponsorointiyhteis-työn toteuttaminen).

Rekisterinpitäjällä on liiketoiminnan harjoittamiseen liittyviä oikeutettuja etuja, kuten oi-keus edistää tuotteidensa ja palveluidensa myyntiä markkinoinnin ja myynnin keinoin, ja Rekisterinpitäjä voi oikeutetun edun perusteella harjoittaa suoramarkkinointia ja myyntiä yhteystietojasi hyödyntäen, mukaan lukien henkilötietojen käsittely profilointiin. Muita Re-kisterinpitäjän oikeutettuja etuja, joiden perusteella henkilötietojasi voidaan käsitellä, ovat mm. neuvonta ja muu asiakaspalvelu ei-asiakkaille, liiketoiminnan edelleen kehittäminen sekä mahdollisten väärinkäytösten selvittäminen.

Mikäli tietojen käsittely ei perustu sopimustarpeeseen tai oikeutettuun etuun, voi Rekiste-rinpitäjä pyytää suostumustasi muunlaiseen henkilötietojen käsittelyyn.

Rekisterinpitäjä voi käsitellä henkilötietojasi lisäksi lainsäädännön niin velvoittaessa, kuten esimerkiksi kirjanpitolain säilytysvelvollisuuden perusteella.

3. Mitä tietotyyppejä voimme käsitellä?

Rekisterinpitäjän keräämät henkilötiedot voivat sisältää muun muassa seuraavan tyyppisiä tietoja ja niihin tehtyjä muutoksia:

3.1. Perustiedot kaikista rekisteröidyistä

• etu- ja sukunimi
• yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumerot)
• sukupuoli
• Rekisterinpitäjän digitaalisten palvelujen käyttöä koskevat tiedot
• Rekisterinpitäjän käyttäjän digitaalisiin laitteisiin (kuten tietokoneisiin ja mobiililait-teisiin) lähettämät tekniset tiedot sekä evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita kos-kevat tiedot
• rekisteröidylle kohdistettu viestintä sekä niihin liittyvä toiminta
• suoramarkkinointivalinnat
• asiakaspalvelupuhelujen taltioinnit sekä asiakaspalveluun liittyvät sähköposti- ja verkkokeskustelut esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa

3.2. Lisätiedot alaikäisten rekisteröityjen osalta

• Rekisterinpitäjälle ilmoitettujen huoltajien nimi- ja yhteystiedot sekä laskutustiedot

3.3. Lisätiedot yritysten edustajista

• titteli ja/tai työnkuvaus nykyisessä ja aikaisemmissa Rekisterinpitäjän toimintaan liittyvissä työtehtävissä

3.4. Rekisterinpitäjän tuotteita tai palveluja ostaneiden, niistä palautetta antaneiden ja/tai niistä reklamaation tehneiden rekisteröityjen tiedot

• asiakassuhteen tai vastaavan suhteen alkamis- ja päättymisaika ja -tapa
• asiakkaalle kohdistetut kampanjat ja tarjoukset sekä niiden käyttö
• asiakkaan ilmoittamat mielenkiinnonkohteet ja muut tiedot
• palautteen ja reklamaatioiden sisältö, niihin liittyvä kirjeenvaihto ja jatkotoimenpi-teet

3.5. Rekisterinpitäjän tapahtumiin osallistuneiden rekisteröityjen tiedot

• ruokavaliota koskevat tiedot (erityisiä tietoja, jotka käyttäjä on antanut vapaaehtoi-sesti)
• syntymäaika niihin tapahtumiin liittyen, joiden osalta esim. laivayhtiö sitä edellyttää
• matkaseuralaisen nimet ja syntymäaika silloin, kun esim. laivayhtiö sitä edellyttää

3.6. Rekisterinpitäjän verkkopalveluiden asiakkaiden tiedot

• rekisteröidyn kirjautumistunnukset
• toiminta verkkopalvelussa sisäänkirjautumisen jälkeen


4. Mistä lähteistä keräämme henkilötietojasi?

Suurin osa tiedoista saadaan sinulta tai alaikäisen osalta huoltajalta asiakas-, jäsen- ja si-dosryhmäsuhteen alussa ja sen aikana sekä niistä ohjelmista, joiden avulla käytät tuottei-tamme ja palvelujamme.

Rekisterinpitäjä saa henkilötietoja ja niiden päivityksiä myös viranomaisilta, organisaatioilta ja yrityksiltä, jotka tarjoavat luotto- ja henkilötietojen hankinta- ja päivityspalveluja, sekä julkisista hakemistoista ja muista julkisista tietolähteistä, kuten yritysten www-sivuilta ja sosiaalisen median kanavista. Rekisterinpitäjä saa henkilötietoja yritysten edustajista myös näiden kollegoilta eli yrityksen tai muun yhteisön pääyhteyshenkilö voi kertoa Rekisterinpitäjälle henkilötietoja myös muista Rekisterinpitäjän tuotteiden ja palveluiden käyttöön liittyvistä henkilöistä.

5. Teemmekö henkilötiedoillasi profilointia?

EU:n tietosuoja-asetuksen tarkoittamaa profilointia on mikä tahansa henkilötietojen auto-maattinen käsittely, jossa henkilötietoja käyttämällä arvioidaan luonnollisen henkilön tiet-tyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia, erityisesti analysoidaan tai ennakoidaan piirteitä, jotka liittyvät kyseisen luonnollisen henkilön työsuoritukseen, taloudelliseen tilanteeseen, ter-veyteen, henkilökohtaisiin mieltymyksiin, kiinnostuksen kohteisiin, luotettavuuteen, käyt-täytymiseen, sijaintiin tai liikkeisiin.

Emme toistaiseksi tee yllä kuvattua profilointia. Voimme sen sijaan muutoin analysoida ja hyödyntää rekistereissämme olevia henkilötietoja sekä yhdistää niitä kolmansilta tahoilta saataviin tietoihin.

6. Kenelle voimme jakaa henkilötietojasi?

Rekisterinpitäjä ei anna, myy tai muuten paljasta henkilötietojasi ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei seuraavassa toisin mainita.


Rekisterinpitäjä saattaa jakaa henkilötietojasi Rekisterinpitäjälle palveluita suorittaville kolmansille osapuolille. Näitä palveluita voivat olla esimerkiksi asiakaspalvelu, ohjelmisto-palvelut, tutkimustoiminta, markkinointi ja tapahtumien tuottaminen. Rekisterinpitäjä saattaa jakaa henkilötietojasi maksujen perimiseksi tuotteista ja palveluista, ja se voi esi-merkiksi siirtää tai myydä maksamattomat laskut perintäpalveluja tarjoaville kolmansille osapuolille.

Henkilötietojesi suojaaminen on Rekisterinpitäjälle tärkeää, minkä vuoksi se ei salli kyseis-ten osapuolten käyttää tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin kyseisten palvelujen tarjoamiseen, ja se edellyttää osapuolilta käyttäjän henkilötietojen suojaamista tämän tie-tosuojaselosteen sekä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisterinpitäjä jakaa henkilötietojasi yhteistyökumppaneille, joiden kanssa Rekisterinpitäjä yhdessä hallinnoi ja toteuttaa projekteja.

Rekisterinpitäjä saattaa jakaa henkilötietojasi tarkkaan harkittujen kolmansien osapuolten kanssa yhteisiin tai itsenäisiin suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan jakaa kysei-siin tarkoituksiin vain silloin, kun kolmannen osapuolen suunniteltu käyttötarkoitus ei ole ristiriidassa tässä Rekisterinpitäjän tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kanssa.

Rekisterinpitäjä voi jakaa Rekisterinpitäjän tapahtumiin osallistuvien henkilötietoja harkin-tansa mukaan muille kyseisen tapahtuman osallistujille, mikäli se on tapahtuman luonteen vuoksi asianmukaista (esimerkiksi yritysten edustajille järjestetty ottelutapahtuma).

Rekisterinpitäjä saattaa jakaa henkilötietojasi yrityskaupan tai muun yritysjärjestelyn yh-teydessä tai palvelun siirtyessä toiselle palveluntarjoajalle. Rekisterinpitäjä saattaa jakaa henkilötietojasi tuomioistuimen tai vastaavan määräyksestä.

7. Siirrämmekö henkilötietojasi EU-alueen ulkopuolelle?

Rekisterinpitäjä saattaa palveluja tarjotessaan käyttää eri puolilla maailmaa sijaitsevia re-sursseja ja palvelimia. Rekisterinpitäjä saattaa siten siirtää henkilötietojasi palvelujen käyt-tömaan ulkopuolelle ja mahdollisesti myös EU-alueen ulkopuolisiin maihin, joiden tie-tosuojalainsäädäntö on erilainen.

Näissä tapauksissa Rekisterinpitäjä varmistaa, että tietojen siirrolle on olemassa oikeuspe-rusta ja että käyttäjän henkilötiedot suojataan esimerkiksi käyttämällä (tarvittaessa) asianmukaisten viranomaisten hyväksymiä vakiosopimuksia ja edellyttämällä asianmukais-ten teknisten ja muiden tietosuojatoimien noudattamista.

8. Kuinka kauan käsittelemme henkilötietojasi?

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietojasi tässä rekisterissä niin kauan, kun Rekisterinpitä-jällä on jokin tämän tietosuojaselosteen kohdassa 2. kuvattu peruste tietojen käsittelyyn voimassa, sekä kohtuullisen ajan sen jälkeen.

Eri henkilöryhmien henkilötietojen käsittelyaika määräytyy seuraavin perustein:

• kuluttaja-asiakkaat

Rekisterinpitäjä voi käsitellä henkilötietojasi asiakassuhteesi olemassaolon ajan se-kä päätösvuotta seuraavan kolmannen vuoden loppuun.

Tämän jälkeen Rekisterinpitäjä voi siirtää tarpeelliset henkilötietosi markkinointirekisteriin ja käsitellä sinua jälleen potentiaalisena asiakkaana.

• yritysasiakkaiden edustajat

Rekisterinpitäjä voi käsitellä henkilötietojasi niin kauan kuin edustat Rekisterinpitä-jän yritysasiakasta sekä päätösvuotta seuraavan kolmannen vuoden loppuun.

Tämän jälkeen Rekisterinpitäjä voi siirtää tarpeelliset henkilötietosi markkinointirekisteriin ja käsitellä sinua jälleen potentiaalisen yritysasiakkaan edustajana.

• kuluttajajäsenet

Rekisterinpitäjä voi käsitellä henkilötietojasi jäsensuhteesi olemassaolon ajan sekä päätösvuotta seuraavan kolmannen vuoden loppuun.

• potentiaaliset kuluttaja-asiakkaat ja potentiaalisten yritysasiakkaiden edustajat

Rekisterinpitäjä voi käsitellä henkilötietojasi toistaiseksi niin kauan, kunnes sinusta tulee asiakas tai kunnes vaadit tietosi poistettavaksi Rekisterinpitäjän markkinointi-rekisteristä.

• sidosryhmien jäsenet

Rekisterinpitäjä voi käsitellä henkilötietojasi niin kauan kuin olet jonkin sidosryh-män jäsen, kuten edustat Rekisterinpitäjän yhteistyökumppania tai mediaa.

9. Onko sinun välttämätöntä antaa henkilötietojasi meille?

Jotta Rekisterinpitäjä voi täyttää väliseenne suhteeseen liittyvät sopimusvelvoitteensa, on Rekisterinpitäjän saatava ja käsiteltävä sinua koskevia henkilötietoja. Ilman tarvittavia hen-kilötietoja emme voi tarjota sinulle niitä tuotteitamme ja palveluitamme, joiden yhteydessä on tarpeen käsitellä henkilötietoja.

10. Miten voit käyttää henkilötietoihisi liittyviä oikeuksiasi?

Rekisteröitynä sinulla on erityyppisiä mahdollisuuksia vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn. Pääsääntöisesti toteutamme pyyntösi kuukauden sisällä. Pyydämme ottamaan yhteyttä tämän tietosuojaselosteen kohdassa 1 mainittuun yhteyshenkilöön oikeuksiesi käyttämiseen liittyen. Sinulle kuuluvia oikeuksia ovat:

a) Oikeus saada pääsy henkilötietoihin, joita sinusta on kerätty. Käytännössä tämä toteutuu niin, että asianmukaisen ja tunnistetun pyyntösi perusteella toimitamme sinulle raportin henkilötiedoista, joita sinusta on henkilörekisteriin kerätty.

b) Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. Mikäli huomaat tiedoissasi virheitä tai puutteita, voit tehdä meille oikaisupyynnön.

c) Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen poistamista. Meillä on velvolli-suus poistaa pyytämäsi henkilötiedot henkilörekisteristämme, mikäli jokin seuraa-vista perusteista täyttyy, eikä muusta lainsäädännöstä tai viranomaismääräyksestä aiheudu tietojen säilyttämisvelvollisuutta:

1. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsiteltiin;

2. peruutat antamasi suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;

3. vastustat käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyen eikä käsit-telyyn ole olemassa perusteltua syytä tai vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin;

4. henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti;

5. henkilötietosi on poistettava Euroopan unionin oikeuteen tai Suomen lainsää-däntöön perustuvan Rekisterinpitäjän sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; tai

6. henkilötietosi on kerätty tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä, kuten Rekisterinpitäjän digitaalisten tietopalveluiden tilauksen yhteydessä.

d) Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Voit pyytää Rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, mikäli:

1. kiistät Rekisterinpitäjällä olevien henkilötietojesi paikkansapitävyyden;

2. käsittely on lainvastaista ja vaadit poistamisen sijaan käytön rajoittamista;

3. Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;

4. olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä odotettaessa sen todentamista, syr-jäyttävätkö Rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet sinun perusteesi.

e) Oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Mikäli Rekisterinpitäjä käsittelee tietojasi oikeutetun edun perusteella, on sinulla oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Kaikilla tämän tietosuojaselosteen kattamissa rekistereissä olevilla on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten.

f) Oikeus siirtää antamasi tiedot järjestelmästä toiseen. Jos henkilötietojesi auto-maattinen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, on sinulla oikeus saada Rekisterinpitäjälle toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käyte-tyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

g) Oikeus peruuttaa suostumus. Mikäli kaikkia tai osaa henkilötiedoistasi käsitellään tässä rekisterissä antamaasi suostumukseen perustuen, on sinulla oikeus peruuttaa antamasi suostumus.

h) Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Mikäli mahdollista erimielisyyttä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen ei saada sovinnollisesti ratkaistua sinun ja Rekis-terinpitäjän välillä, on sinulla oikeus viedä asia tietosuojaviranomaisen ratkaistavak-si.

11. Minkä maan lainsäädäntöä tietojesi käsittelyyn sovelletaan?

Me olemme suomalainen ja Suomessa operoiva yhteisö. Tähän henkilörekisteriin ja siihen sisältyvien henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lainsäädäntöä sekä suoraan Suomessa sovellettavaa EU:n lainsäädäntöä, kuten EU:n tietosuoja-asetusta.

12. Miten voimme päivittää tätä tietosuojaselostettamme?

Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti ja se saattaa tarkoittaa myös henkilötietojen kä-sittelyyn liittyviä muutoksia. Päivitämme tarvittaessa tietosuojaselosteen vastaamaan muuttuneita toimintatapoja. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muutoksiin. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Jos alamme käsitellä henkilötietojasi muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon henkilötietosi kerättiin, ilmoitamme asiasta ja päivitetystä tietosuojaselosteesta ennen kyseistä jat-kokäsittelyä. Muiden muutosten osalta tiedotamme verkkosivuillamme tietosuojaselosteen päivittämisestä.